Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Parteneri
Articole/Analiză
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 

Propuneri legislative făcute către A.N.R.M.A.P. ce vor fi dezbătute în cadrul celelei de a doua reuniuni CNCAP, programată pentru 20 iulie 2012

1. Rely Dincă, CJ Ilfov

În ceea ce privește legislația în domeniul achizițiilor publice, propunerile sunt următoarele:

  1. La art. 73, alin.(1) din O.U.G nr.34/2006 - “perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile”, propunerea este de diminuare a zilelor respectiv de 15 zile, având în vedere cele 14 zile de verificare documentație ANRMAP pentru fiecare documentație de atribuire transmisă de către autoritatea contractantă în SEAP.
  2. În cazul respingerii documentației de atribuire de către ANRMAP, persoana care verifică documentația prima data să rămână aceeași persoana si la verificarea unei copii în cazul respingeri documentației de atribuire.
  3. Deciziile CNSC - ului să rămână definitive.
  4. În cazul unei solicitări de clarificări primite de către autoritatea contractantă, termenul limită de răspuns să fie de 5 zile de la primirea prezentei.
  5. În cazul primirii unei contestații, autoritatea contractantă să notifice operatorii economicii de primirea unei contestații în 3 zile de la primirea prezentei.

2. Rodica Marin, Primăria Orașului Slănic

Avand in vedere lucrarile primei reuniuni a Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice, in cadrul careia s-a solicitat trimiterea propunerilor in vederea modificarii legislatiei in domeniul achizitiilor publice, Orasul Slanic (Primaria orasului Slanic), in calitate de autoritate contractanta, face urmatoarele propuneri de modificare a legislatiei;
- modificarea art. 71* pct. 3 din HG 525/2007 care a fost introdus prin HG 801/2011, in sensul micsorarii termenului de 14 zile LUCRATOARE, perioada in care ANRMAP evalueaza documentatia de atribuire postata in SEAP de catre autoritatile contractante;
- reducerea termenului de reevaluare in cazul documentatiilor respinse (pentru cateva modificari trebuie sa asteptam inca 14 zile LUCRATOARE sa fim reevaluati, mai trebuie sa adaugam iar cateva cuvinte, si iar asteptam 14 zile si asa trece un mandat).

3. Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice

Recomandarea 1
ANRMAP trebuie întărită inclusiv prin preluarea completă întărită, a atribuţiei de control şi sancţionare a Autorităţilor Contractante în ce priveşte legalitatea şi eficacitatea achiziţiilor publice. Controlul ex-ante poate dispărea, răspunderea finală aparţinând Autorităţii Contractante în faţa legii. Eventual se pot face investiţii în pregătirea personalului. Se pot păstra anumite atribuții de verificare a documentației pentru atribuire contracte, dar numai peste anumite sume şi cu identificarea unor criterii de risc în evaluarea achiziţiilor. Această recomandare vine în spiritul Directivei europene, care solicită explicit crearea unei agenții unice, cu competențe sporite în întreg managementul procesului de achiziții publice. Activitățile de control pe durata derulării contractului trebuie coordonate între instituțiile implicate, iar rapoartele de control să fie disponibile în timp real tuturor celor responsabili pentru optimizarea folosirii timpului și a resurselor.

Recomandarea 2
Sprijinim creșterea capacității instituționale a ANRMAP de prelucrare și analiză de date cantitative și în acest context, în pofida diferențelor actuale de expertiză tehnică între ANRMAP și Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională din subordinea Ministerului Comunicaţiilor (CNMSC), cel care coordonează în prezent platforma SEAP, recomandăm să se facă toate eforturile pentru ca SEAP să fie preluată de ANRMAP, cu transferul persoanelor responsabile de la o instituție la alta. În prezent, ANRMAP oricum utilizează datele disponibile în platforma SEAP şi verifică legalitatea informaţiilor furnizate prin Sistem, respectiv autorităţile contractante înregistrate, precum şi alte aspecte similare.

Recomandarea 3
Oricâtă pledoarie ar face actualii administratori ai SEAP, anume Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, cum că numai aceştia ar avea expertiza tehnică să administreze sistemul electronic, ANRMAP trebuie să răspundă de corectitudinea datelor din SEAP şi de cuprinderea tuturor autorităţilor în platformă. De aceea recomandam transferul specialiştilor la ANRMAP până la dezvoltarea unei capacităţi interne. ANRMAP trebuie să i se prevadă atribuţii în sensul aplicării de amenzi pentru autorităţile contractante/ofertanţi care fie nu introduc datele, fie le introduc în mod eronat. Concomitent, SEAP trebuie reformat din punct de vedere tehnic prin standardizarea cât mai multor categorii de informaţii, precum şi pentru a preveni eventualele erori (voluntare sau involuntare), validând accesul în sistem abia după introducerea corectă şi completă a informaţiilor privitoare la o procedură de achiziţii.

Recomandarea 4
Recomandăm să se facă toate eforturile pentru creșterea capacității instituţionale a CNSC prin creșterea ponderii specialiştilor în domeniul juridic care să poată soluţiona în timp util toate contestaţiile înregistrate de către operatorii economici. CNSC trebuie să mențină perioada celor 20 de zile pentru soluționarea contestațiilor pentru eficiența sistemului. Instituţia trebui să ofere publicului interesat cât mai multe situaţii statistice care să reflecte activitatea pe care o desfăşoară.

Recomandarea 5
SEAP asigură numai aparent transparenţa sistemului şi, în loc să faciliteze accesul cetăţenilor la informaţii privind toate etapele unui proces de achiziţie – de la publicarea anunţului până la încheierea PV de recepţie a unei lucrări (deci inclusiv din etapa de implementare) şi să permită acestora să sorteze datele după multiple criterii, el întreţine o întreagă reţea de afaceri al unor firme specializate în preluarea şi prelucrarea datelor din platformă pentru a fi trimise clienţilor interesaţi. Recomandăm o cu totul nouă platformă electronică realizată cu perspectiva facilitării accesului cetăţeanului, beneficiarul final al unei achiziţii. Noua platformă trebuie să prevadă facilităţi de căutare după multiple criterii, urmărirea istoricului achiziţiilor per fiecare Autoritate Contractantă respectiv per fiecare firmă participantă, etc. Această recomandare este complementară recomandării anterioare privind reformarea tehnică a SEAP pentru utilizatorii direcţi – autorităţi contractante şi ofertanţi.

Recomandarea 6
Apreciem că, pe fondul estimărilor care arată că sume importante se cheltuiesc în prezent pe contracte de achiziţie publică încheiate în afara SEAP, este imperativ necesar ca obligaţia de utilizare a platformei electronice să fie extinsă la toate procedurile – inclusiv achiziţiile sub 15.000 euro şi alte tipuri de contracte (ex: concesiuni). De asemenea, istoricul fiecărei proceduri de achiziţie publică trebuie să fie stocat în sistem, cu toate documentele aferente. Totodată documente financiare şi statutare ale operatorilor economici care nu se modifică pe termen mediu şi scurt, trebuie să poată fi încărcate şi stocate în sistem o singură dată, reducând astfel povara administrativă şi timpul necesar operatorilor economici pentru a depune o ofertă.

Recomandarea 7
Includerea tuturor documentelor din dosar într-o fișă individuală a fiecărei Autorități Contractante prezentă în SEAP care include toate datele privind o achiziție publică, de la etapa de anunț până la momentul recepționării serviciului sau lucrării de către aceasta, urmând ca această fişă să fie publică. Corespondent, pledăm pentru stabilirea de penalități pentru Autoritatea Contractantă care refuză publicarea documentelor din dosar.

Recomandarea 8
În primul rând trebuie stabilit cine are atribuţii de sesizare a conflictelor de interese, din sfera instituţiilor publice această posibilitate urmând să i se ofere oricărui cetăţean interesat. Depunerea sesizării şi începerea investigării situaţiei nu trebuie să blocheze derularea procesului de achiziţie, urmând ca odată demonstrat, Autoritatea Contractantă să răspundă în consecinţă, până la restituirea sumelor integrale din contracte. De aceea pledăm pentru ca răspunderea finală să o poarte conducătorul Autorităţii Contractante, ci nu preşedintele comisiei de evaluare. Solicităm începerea efectivă a verificării conflictelor de interese de către Agenţia Naţională de Integritate, pe modelul platformei electronice privind declaraţiile de avere şi interese gestionată la acest moment de ANI. Simpla semnare a unui protocol de colaborare între ANRMAP şi ANI nu este de ajuns.

Recomandarea 9
Este clar că acest criteriu al prețului celui mai scăzut nu ț este de natură să asigure calitatea lucrării sau serviciului respectiv, dar noile propuneri de modificare a legislației nu trebuie să birocratizeze și mai mult sistemul (respingem orice propunere de a se cere alte și alte propuneri financiare, etc) făcându-l și mai ineficient. Propunerea noastră este ca valoarea unui contract să nu poată fi mărită, prin acte adiţionale, cu mai mult de 10% din valoarea iniţială, responsabilizând ofertanți să prezinte propuneri financiare realiste. În cazul finalizării unei lucrări la standarde sub cele asumate în oferta depusă, firma în cauză trebuie să acopere daunele şi/sau garanţii de nerealizare.

Recomandarea 10
Stabilirea unor preţuri medii (sau intervale) per categorii de produse/lucrări/servicii iar acestea să fie introduse în platforma SEAP astfel încât ofertanții să nu poată introduce date incorecte. Recomandăm atenție în această privință cu privire la activitatea de consultanță care ar putea ridica anumite probleme în această discuție.

Recomandarea 11
Afișarea listei firmelor care nu au derulat lucrări/nu au livrat servicii la standarde conforme cu termenii contractuali pentru a fi cunoscute de public. Interzicerea participării acestora la licitații pentru o anumită perioadă prevăzută în legislație. De asemenea trebuie prevăzută inclusiv posibilitatea ca Autoritatea Contractantă să revină asupra unei etape de execuţie lucrare pentru a da un aviz negativ după o eroare de prestări servicii de care depind alte faze ale respectivei lucrări. În cazul aplicării de penalităţi, acestea trebuie să fie proporționale cu valoarea daunei. Ca şi în cazul sancţiunilor prevăzute de către Directiva Europeană privind achiziţiile publice, propunem ca aceasta să se aplice proporţional cu valoarea contractului atribuit.

 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti