Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Parteneri
Articole/Analiză
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 

Proiect de modificare a OUG nr. 34/2006 si H.G nr. 925/2006

 

TABEL comparativ OUG 34/2006

 

Nr. crt. Text în vigoare Text modificat Justificare
1.

Art. 9 

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru:

a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;

b) încheierea acordului-cadru;

c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
 - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
 - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro;

c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
 - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
 - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 193.000 euro;

d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

e) organizarea concursului de soluţii;

f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.

Art. 9 

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru:

a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;

b) încheierea acordului-cadru;

c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
 - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
 - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 5.000.000 euro;

c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
 - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
 - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 200.000 euro;

d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

e) organizarea concursului de soluţii;

f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.

Corelare cu noile praguri stabilite prin

REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții

2.

Art. 13  lit.d)

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care:
........................................
d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României;

Art. 13  lit.d)

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care:
........................................
d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum și prestarea de servicii de către bănci centrale.

Corelare mai buna cu prevederile de la litera (d) din art. 16 – Excluderi speciale din DIRECTIVA 2004/18/CE

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice de servicii:

(d) care au ca obiect servicii financiare referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare, în special operațiunile de strângere de bani sau de capital ale autorităților contractante, precum și servicii furnizate de băncile centrale;

3.

Art. 19 

Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii ori lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.

Art. 19 

  1. Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii ori lucrări. Achiziţia se realii izează pe bază de document justificativ.
  2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP, în cel mult 5 zile de la data realizării achiziţie directe a cărei valori estimate conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, depăşeşte echivalentul în lei a 3.000 euro, o notificare cu privire la achiziţia realizată.
  3. Transmiterea notificării prevăzute la alin. (2) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de Internet www.e-licitatie.ro. şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
  4. Denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;
  5. Obiectul achiziţiei;
  6. Valoarea achiziţiei;
  7. Cantitatea achiziţionată.

Pentru flexibilizarea şi transparentizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, având în vedere și gradul scăzut de absorbție a fondurilor europene.

4.

Art.21 alin.(2)

(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.

Art.21 alin.(2)

(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP, respectiv prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în condiţiile art.122 lit.f)/art.252 lit. f) din OUG 34 cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care aceasta se realizează prin sisteme electronice certificate în condiţiile legii..

 

 

Art.24

 

Ar creşte transparenţa în proceduri, eliminându-se practicile actuale, excesive, de ascundere a unor informaţii, sub pretextul confidenţialităţii lor,

 

Art 29
(2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu.

Art. 29
(2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu. Valoarea estimata cuprinde si procentul de diverse si neprevazute, asa cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general calculat in conformitate cu legislatia in vigoare

Estimarea valorii contractului se face de catre compartimentul achizitii – investitii de la Autoritatea Contractanta pe baza devizului general intocmit de catre Proiectant.

5.

Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;
c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V - secţiunea a 3-a;
g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;
c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V - secţiunea a 3-a;
g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;
i) modelele de formulare necesar a fi completate, după caz.

 

(3) Informațiile/cerințele/instrucțiunile cuprinse la alin. (2) lit. a), b), c), e), f) și g) trebuie să fie cuprinse în fișa de date a achiziției, ca parte integrantă a documentației de atribuire.

(4) Cerințele/criteriile de calificare și/sau selecție care se regăsesc în caietul de sarcini sau documentația descriptivă, în cadrul specificațiilor tehnice, și care nu sunt preluate în fișa de date, vor fi considerate clauze nescrise.

(5) Utilizarea criteriilor de calificare şi/sau selecţie care nu se regăsesc în fişa de date a achiziţiei conduce la anularea procedurii de atribuire.

 

6.

Art. 331

  1. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) În termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia:
a) de a emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire, dacă prevederile din documentaţia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achiziţiile publice;
b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

(3) Documentele se transmit în SEAP în zile lucrătoare de către autorităţile contractante şi vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, emisă de un furnizor autorizat.

Art. 331

  1. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a anunțului de participare, conformitatea cu legislația aplicabilă din domeniul achizițiilor publice a documentației de atribuire aferente contractelor de achiziție publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere  caietul de sarcini sau documentația descriptivă, după caz.

 

(2) În termen de maximum 10 de la data primirii documentației în S.E.A.P., Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligația:
a) de a emite autorității contractante acceptul în vederea inițierii procedurii de atribuire; b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităților constatate la nivelul documentației de atribuire și a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile publice.

(4) Documentația de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a respingerii conform alin. (3) lit. b) este evaluată de către A.N.R.M.A.P. în termen de maximum 5 zile de la data repostării acesteia în S.E.A.P..

(5) Documentele transmise în SEAP de către autoritățile contractante vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Pentru flexibilizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică şi tinând cont de aspectele pur tehnice ale caietelor de sarcini, .

se propune eliminarea evaluării/parcurgerii specificaţiilor tenice ale caietului de sarcini de către evaluatorul ANRMAP, ceea ce conduce implicit la reducerea termenului necesar evaluării conformităţii documentaţiei de atribuire.

Totodată,mentionăm că, pentru a evita situatia in care la nivelul caietului de sarcini (întrucât ANRMAP nu va mai evalua caietul de sarcini) criterii de calificare restrictive/disproprotionate, s-au introdus prevederi exprese ce statuează faptul că ultizarea unor criterii de calificare ce nu au fost preluate în fişa de date a achiziţiei (document evaluat de ANRMAP) conduce la anularea procedurii, respectiv reprezintă contravenţie.

De asemenea, se reglementează un termen mai scurt, respectiv de 5 zile lucrătoare, pentru documentațiile de atriburie care reprezintă o revenire la o documentație de atribuire respinsă de ANRMAP.

 

 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti